പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ കിടമത്സരം ; മുട്ടിൽ മരം മുറിയിൽ 
ചാനൽപ്പോര്‌

കൽപ്പറ്റ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷകസംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെ ചാനൽപ്പോരും മുറുകുന്നു. മരംമുറി നടന്ന  ഭൂമിയുടെ ഉടമകളെ ചാനലുകളുടെ…

error: Content is protected !!