ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വൈദ്യുതി ചാർജും കൂടുമോ? നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ഇബി

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധന സെസിന് പുറമെ ഏപ്രിൽ മുതൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധിക്കുമോ? വീണ്ടും നിരക്ക് വർധന കെഎസ്ഇബി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു.…

error: Content is protected !!