പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഉൾപ്പെടുത്തണം: അക്കാദമിക്‌ വിദഗ്‌ധർ

ന്യൂഡൽഹി ചാൾസ്‌ ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ എൻസിഇആർടിയുടെ പത്താം ക്ലാസ്‌ പാഠപുസ്‌തകത്തിൽനിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരായി ശാസ്‌ത്രജ്‌ഞരും അധ്യാപകരും അടക്കമുള്ള അക്കാദമിക്ക്‌ വിദഗ്‌ധർ…

error: Content is protected !!