പ്രവാസികൾക്കായി ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ; വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തും

തിരുവനന്തപുരം ഉത്സവ, അവധി സീസണുകളിൽ ഗൾഫ്‌ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്‌ ചാർട്ടേഡ്‌ വിമാനങ്ങളുടെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിമാനക്കമ്പനികളുടെ…

error: Content is protected !!