ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

ഫില്ലൗര് > ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ കോണ്ഗ്രസ് എം.പി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറില് നിന്നുള്ള എം.പി സന്ദോഖ് സിങ് ചൗധരിയാണ്…

error: Content is protected !!