ഒരു നാൾ ഉത്സവത്തിന് 6.75 ലക്ഷം രൂപ; തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് ചാവക്കാട് വിശ്വനാഥക്ഷേത്രത്തിൽ റെക്കോഡ് ഏക്കം

തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ തൃശൂർ: കൊമ്പൻ തെച്ചിക്കോട്ടുക്കാവ് രാമചന്ദ്രന് റെക്കോർഡ് ഏക്ക തുക. പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ആനക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന…

Thechikkottukavu Ramachandran : ഒരു ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന് റെക്കോർഡ് ഏക്ക തുക സ്വന്തമാക്കി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ; എത്രയെന്നറിയാമോ?

ചാവക്കാട് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പേരുകേട്ട കൊമ്പൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് റെക്കോർഡ് ഏക്ക തുക. ഇതുവരെ പൂരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒരു…

error: Content is protected !!