ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ കെെയൊപ്പിട്ട് ചവറ കെഎംഎംഎൽ

കൊല്ലം ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ കെെയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ ചവറ കെഎംഎംഎൽ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടൈറ്റാനിയം സ്‌പോഞ്ച്…

error: Content is protected !!