5 മാസം; ചത്തത് 7 ചീറ്റ

ഭോപാല് മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്നിന്ന് എത്തിച്ച ഒരു ചീറ്റകൂടി ചത്തു. നാലു വയസ്സുള്ള തേജസ് എന്ന ആണ് ചീറ്റയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച…

error: Content is protected !!