ഹം കോ ഹിന്ദി മാലൂം ഹെ!; എല്ലാവരും ഹിന്ദി പറയാനൊരുങ്ങി കോഴിക്കോടൊരു ഗ്രാമം

കോഴിക്കോട്: രാഷ്ട്ര ഭാഷയായ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് കോഴിക്കോട് ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ. പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി പ്രകാരം  2023 ജനുവരിയോട് കൂടി…

error: Content is protected !!