കോൺക്രീറ്റ്‌ ടെട്രാപോഡും പുലിമുട്ടും ; സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കടൽഭിത്തി, ചെല്ലാനം സുരക്ഷിതമാണ്‌

  കൊച്ചി കടൽ കലിതുള്ളിയടുക്കുമ്പോൾ ടെറസിൽ തിരയ്‌ക്കൊപ്പം വലിയ കല്ലും വീഴും. വള്ളവും വലയും കടലെടുക്കും. വാഹനങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറും. എല്ലാവരും…

error: Content is protected !!