ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ പ്രാചീന അറബി ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

കൊടുങ്ങല്ലൂർ > ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളിയായ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ പ്രാചീന അറബി ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. പള്ളിയിലെ മിഹ്റാബിലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ…

error: Content is protected !!