പൂരങ്ങളിൽ ഇനി ആ തലയെടുപ്പ് ഇല്ല; ചെർപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു

Photo: Elephant4ever / Facebook പാലക്കാട്: ഗജവീരൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു. തൃശൂർപൂരം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെയും അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഉത്സവ എഴുന്നള്ളിപ്പുകളിലും പൂരങ്ങളിലും…

error: Content is protected !!