ഇലത്താള കലാകാരൻ ചെറുശ്ശേരി ശ്രീകുമാർ അന്തരിച്ചു

വല്ലച്ചിറ > ഇലത്താള കലാകാരനും  വല്ലച്ചിറ ചരളിയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ മകനുമായ ചെറുശ്ശേരി ശ്രീകുമാർ (കുട്ടൻ നായർ, 41) അന്തരിച്ചു. പനി…

error: Content is protected !!