ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിനായി 2750 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങി

ശബരിമല വിമാനത്താവളം സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എരുമേലി സൗത്ത് മണിമല വില്ലേജുകളിലായി 2570 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.…

error: Content is protected !!