അപൂര്‍വനേട്ടവുമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്: നെഞ്ച് തുറക്കാതെ ഹൃദയവാല്‍വ് മാറ്റിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം> സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളേജില് ആദ്യമായി നെഞ്ച് തുറക്കാതെ ഹൃദയവാല്വ് മാറ്റിവയ്ക്കല് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. അയോര്ട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് രോഗം മൂലം തീവ്ര…

error: Content is protected !!