ചെത്തി കടപ്പുറം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വലിയ ഹാർബറാകും

ആലപ്പുഴ > ചെത്തി കടപ്പുറത്തെ ഹാർബർ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. തീരദേശത്തിന്റെ സ്വപ്‌നപദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജില്ലയിലെ വലിയ ഹാർബറായി ഇത്‌ മാറും. കിഫ്‌ബിയിൽ…

error: Content is protected !!