നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാറെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ

ന്യൂഡൽഹി> രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ രാജീവ് കുമാർ. ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്…

error: Content is protected !!