‘തണുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ?’ ഇപി വിഷയം ചോദിച്ച ‘മാ.പ്ര’ കളുടെ വായടപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തകർപ്പൻ തഗ്

വിവാദ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരനും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ലീഡറുടെ പ്രസിദ്ധമായ അതേ ശൈലി തന്നെയാണ്…

error: Content is protected !!