മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു; ഏജീസ് ഓഫീസിലെ ആ മാങ്ങ ഇനി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും കായ്ക്കും

വർഷത്തിൽ നാലു പ്രാവശ്യം കായ്ക്കുന്ന മുത്തശ്ശി മാവിലെ ഒരു മാങ്ങയ്ക്ക് 500 ഗ്രാം മുതൽ 2 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരും…

error: Content is protected !!