ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ കേരളം ക്ളീനാകും; മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 1 ന് ആരംഭിക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട …

error: Content is protected !!