ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വകാര്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ്

ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി. ജോയ് തിരുവനന്തപുരം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അവാർഡുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സർക്കാർ. സംസ്ഥാന…

error: Content is protected !!