പാലക്കാട് ജനവാസ മേശഖലയില്‍ വീണ്ടും കുട്ടിയാന

പാലക്കാട്> കഞ്ചിക്കോട് ജനവാസമേഖലയില്‍ വീണ്ടും കുട്ടിയാന സാന്നിധ്യം .വല്ലടി ആരോഗ്യമല, വേലഞ്ചേരി മുരുക്കുത്തി മല മേഖലകളിലാണ് കുട്ടിയാനയെ കണ്ടത്.കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി കുട്ടിയാന…

error: Content is protected !!