പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ കാനകൾ രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്കകം അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിൽ നന്നാക്കണം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

കൊച്ചി: പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ കാനകൾ രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്കകം അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിൽ നന്നാക്കണമെന്ന് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഒരു ജീവനും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന്…

error: Content is protected !!