ആ മക്കൾ ഇനി 
സർക്കാർ കരുതലിൽ

കോഴിക്കോട്‌ പറക്കമുറ്റാത്ത ആറ്‌ മക്കൾ. അച്ഛൻ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട്‌ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ. അമ്മ ആറാമത്തെ മകൾക്ക്‌ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ…

error: Content is protected !!