ശിശുക്ഷേമസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന്

കേരള ഹൈക്കോടതി Last Updated : November 10, 2022, 18:39 IST ശിശുക്ഷേമസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്…

error: Content is protected !!