കാടിനെ അതിജീവിച്ചു , 
കാത്തിരിക്കുന്നത്‌ നിയമയുദ്ധം

ബൊഗോട്ട വിമാനാപകടവും ആമസോൺ വനത്തിലെ 40 ദിവസത്തെ ഒറ്റപ്പെടലും അതിജീവിച്ച കൊളംബിയൻ കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിയമയുദ്ധം. കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡിക്കായി ബന്ധുക്കൾ നിയമപോരാട്ടം…

error: Content is protected !!