ടൈപ്പ് വൺ ഡയബെറ്റിസ് ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അധികസമയം; ഉത്തരവിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം> ടൈപ്പ് വൺ ഡയബെറ്റിസ് ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അധിക സമയം അനുവദിച്ചു. സർക്കാർ ഡോക്‌ടർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ…

error: Content is protected !!