കുട്ടികളുടെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കോൺക്ലേവിന് ഇന്ന് തുടക്കം

 Childrens National Climate Conclave: . കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സംഘത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. …

error: Content is protected !!