നിങ്ങൾ അലൻഡെയുടെ അനുയായി ആണോ? ‘ഇപ്പോഴും ആണ്’ | ചിലിയിലെ അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യൻ

സത്യത്തിന്റെ നിർഭയശബ്ദവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ പടവാളുമായ ദേശാഭിമാനി സിപിഐ എമ്മിന്റെ മലയാള മുഖപത്രമാണ്. 9 അച്ചടിപ്പതിപ്പുകളുള്ള ദേശാഭിമാനി ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അനുമതി പ്രകാരം…

നമ്മുടെ ഭാവി പൊതുവാണ്: പൊതുസേവനത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള സാന്റിയാഗോ പ്രഖ്യാപനം

എ കെ രമേശ്‌ സാന്റിയാഗോ ചിലിയിലാണ്. ചിലി ഏകാധിപതിയായ അമേരിക്കൻ പാവ പിനോഷെയുടെ ചവിട്ടടിയിൽ പിടഞ്ഞ നാടായിരുന്നു ഏറെക്കാലം. ഇപ്പോൾ സാന്റിയാഗോ…

error: Content is protected !!