ചിന്നാറിലെ വന്യജീവികൾക്കുള്ള മേൽപ്പാലം സൂപ്പർ

മറയൂർ > ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ‘വന്യജീവി മേൽപ്പാലം’ ഹിറ്റായി. അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തൊപ്പി കുരങ്ങുകളും ചാരമലയണ്ണാനും മറ്റ് ചെറു ജീവികളും…

error: Content is protected !!