വാഴക്കുല വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഇളയമകളെ സന്ദർശിച്ച് ചിന്ത ജെറോം

കൊച്ചി: ഗവേഷണ പ്രബന്ധ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഇളയമകൾ ശ്രീമതി ലളിത ചങ്ങമ്പുഴയെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്‍…

പിഎച്ച്ഡിയൻ ചിന്തകൾ | Polity

യാദൃശ്ചികമാണോ എന്തോ? കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി പിഎച്ചഡി ഒരു ഭൂതം കണക്കെ സിപിഎമ്മിനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ വയ്യ Source link

error: Content is protected !!