‘ഗോളടിക്കാൻ’ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് ഡീഗോ മറഡോണ ഒരുങ്ങുന്നു

കുഞ്ഞിമംഗലം> നാട്‌ സോക്കറാരവത്തിലേക്ക്‌ നടന്നുകയറുമ്പോൾ ‘ഗോളടിക്കാൻ’ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് ഡീഗോ മറഡോണയും ഒരുങ്ങുന്നു. ശിൽപ്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ പൂർണകായ ശിൽപ്പത്തിലാണ്‌ മറഡോണയുടെ പുനർജന. മറഡോണ കണ്ണൂരിൽ …

error: Content is protected !!