കോഴിപ്പോരിനിടെ തൊണ്ടിമുതലായി പിടികൂടിയ പോരുകോഴികൾക്കായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലേലം വിളി

പാലക്കാട്: കോഴിപ്പോരിനിടെ പിടികൂടിയ പോരുകോഴികളെ, ചിറ്റൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമുന്നിൽ ലേലം ചെയ്തു. രണ്ടു കോഴികൾക്കും കൂടി 7750 രൂപയ്ക്കാണ് ലേലം ചെയ്തത്.…

error: Content is protected !!