മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോളറ; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 14 ആയി

വഴിക്കടവിലെ കടകളിൽനിന്ന്‌ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചവരാണ്‌ രോഗം ബാധിച്ചവരെല്ലാം Source link

error: Content is protected !!