കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് മെയ്തെയ് വിഭാഗം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് മെയ്തെയ് വിഭാഗം. കുക്കി വിഭാഗം ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ്…

error: Content is protected !!