2 വർഷം, കൊല്ലത്ത് 8186 ലൈഫ് വീട്‌

കൊല്ലം> സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോട്‌ അനുബന്ധിച്ച് നൂറുദിന കർമപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച 20,000 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം…

error: Content is protected !!