കെഎസ്‌ഐഡിസി ഏകോപിപ്പിക്കും ; 22 മുൻഗണനാ മേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ 
പ്രത്യേകം പഠിക്കും

തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത്‌ വൻവ്യവസായ കുതിപ്പ്‌ ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച വ്യവസായനയം നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷൻ (കെഎസ്‌ഐഡിസി)…

error: Content is protected !!