കേരളത്തിലെ വ്യവസായ, ഉൽപ്പാദന മേഖലകൾ കുതിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം> കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ വളർച്ച അതിവേഗത്തിലെന്ന്‌ റിപ്പോർട്ട്‌. 2014- 15 ലെ 9.78 ശതമാനത്തിൽനിന്ന്‌ 2021– 22 ൽ 18.9…

error: Content is protected !!