ചോക്ലേറ്റിനും സമ്മാനിച്ചു അതിമധുരം

കാസർകോട് ‘ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽപോലും ഇത്രവേഗം ഇത് സാധിക്കില്ല. കുടിൽവ്യവസായത്തിലൂടെ ചോക്കലേറ്റ് നിർമാണം തുടങ്ങാനായാണ് ജില്ലാ വ്യവസായകേന്ദ്രത്തിലെത്തിയത്. വൻകിട ചോക്കലേറ്റ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള…

New registered enterprises remain on paper mostly, but come in handy for govt publicity

Kochi: Something is amiss about the data on new small enterprises that are believed to have…

error: Content is protected !!