പൂർണഗർഭിണി നൽകിയ പ്രസവാവധി തള്ളിയ കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം

തിരുവനന്തപുരം: പൂർണഗർഭിണി നൽകിയ പ്രസവാവധി തള്ളിയ കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം. കേരള സർവകലാശാല ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഡിഎസ് സന്തോഷ് കുമാറിനെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റിയത്.…

error: Content is protected !!