കേരള സർവകലാശാല വിസി നിയമനം; സെർച്ച് കമ്മറ്റിയിലേക്ക് സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ ഉടൻ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

കൊച്ചി: കേരള സർവകലാശാല വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്സെർച്ച് കമ്മറ്റിയിലേക്ക് സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ ഉടൻ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ. ജസ്റ്റിസ്…

error: Content is protected !!