ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടേണ്ട പ്രദേശം: ലഭിക്കുന്നത് അവഗണന മാത്രം; ഇത് തൃക്കരുവയുടെ കഥ

അഷ്ടമുടി കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാനം കയർ, മത്സ്യബന്ധന മേഖല ആയിരുന്നു. കയർ മേഖല…

error: Content is protected !!