കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയമായി ശബരിമല കാനനപാത; മനോഹരമായ തീർത്ഥാടനവഴിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര– News18 Malayalam

കൊടും കാടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന തീർഥാടനം എന്നതാണ് ശബരിമലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. 18 മലകളുടെ അധിപനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് വിശ്വാസം. പൂങ്കാവനത്തിലേക്ക്…

error: Content is protected !!