ആക്കുളം ടൂറിസ്‌റ്റ് വില്ലേജിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്‌ജ് ഒരുങ്ങുന്നു

തിരുവനന്തപുരം> വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്‌ജ് ഒരുങ്ങുന്നു. തിരുവനന്തപുത്തെ സാഹസിക വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ആക്കുളം…

error: Content is protected !!