കീമാൻമാർ ട്രാക്കിൽ പൊലിയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം> സർക്കാർ ജോലിക്ക്‌ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും സന്തോഷമല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ  പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ സങ്കടമാണ്‌ നിറയുക.. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ കീമാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി …

error: Content is protected !!