അന്വേഷണത്തിന്‌ 8000 വിളി ; ഹൈസ്‌പീഡിൽ കെ ഫോൺ , വാണിജ്യകണക്‌ഷൻ അടുത്തമാസം

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആദ്യ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡായ കെ ഫോണിനെക്കറിച്ച്‌ അറിയാൻ ആദ്യദിനമെത്തിയത്‌ 8000 വിളി. പറഞ്ഞ നിരക്കിലും വേഗത്തിലും കണക്‌ഷൻ…

error: Content is protected !!