കെ ഫോൺ 
; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

  കെ ഫോൺ എന്ത്‌ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്‌ഷനാണ് കെ ഫോൺ. കെഎസ്ഇബിയും കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലും (കേരള സ്റ്റേറ്റ്…

error: Content is protected !!