‘ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ കുറ്റകൃത്യമല്ല; ഇനി മലയാളി ഏറ്റവുമധികം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒന്ന്’

ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്നാൽ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്ന ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ശരാശരി മലയാളി ഇന്നും കാണുന്നത്. സംവിധായകൻ…

error: Content is protected !!