ഖലിസ്ഥാൻ നേതാവ് സുഖ ദുൻക കാനഡയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഒട്ടാവ > ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദി നേതാവ് കാനഡയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സുഖ ദുൻക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖ്ദൂൽ സിങ്ങാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിന്നിപെ​ഗിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇരു…

error: Content is protected !!