ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത്‌ ഗെയിംസ്‌ : കേരളത്തിന്‌ 
സ്വർണമടക്കം 
നാല്‌ മെഡൽ

ഭോപ്പാൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത്‌ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന്‌ ഒരു സ്വർണമടക്കം നാല്‌ മെഡൽ. കനോയിങ് ആൻഡ്‌ കയാക്കിങ്ങിൽ ഒരു സ്വർണവും…

ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത്‌ ഗെയിംസ്‌ മധ്യപ്രദേശിൽ ; വോളിയിൽ കേരളത്തിന്‌ ജയത്തുടക്കം

ഭോപാൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത്‌ ഗെയിംസിന്‌ മധ്യപ്രദേശിൽ നിറപ്പകിട്ടാർന്ന തുടക്കം. ഭോപാൽ ടി ടി നഗർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ കലാവിരുന്നൊരുക്കിയാണ്‌ ഗെയിംസിനെ…

error: Content is protected !!